Examen Vlakte en Puin dd. 30-5-2004 Zuid-Holland-Zuid

Keurmeester: Liesbeth Meijs

Vereniging

Geleider

Hond

Disc.

A

B

C

Tot

Kw

Zuid-Holland-Zuid

A. le Bruin

Ekaya van de Herdgang

( DH )

G-V

83

79

 

162

G

Zuid-Holland-Zuid

J. Boerrigter

Chollie ( X)

G-V

x

x

 

 

Disk

Zuid-Holland-Zuid

C. Rijkhoek

Be Commander From the Noble Friends  ( Gordon Setter )

G-V

73

67

 

x

x

 

Vereniging

Geleider

Hond

Disc.

A

B

C

Tot

Kw

Zuid-Holland-Zuid

H. Kuipers

Images of Wildlife elk Hunter Nanuk(West. Syb.Laika)

G-P

75

x

 

x

X

Zuid-Holland-Zuid

N. Schwartzmans

Urbanus v. d. Jilles Hoeve ( D.H )

G-P

92

77

 

169

G

Zuid-Holland-Zuid

M.E. de Brie

Januska Divka de Louba-tar (Tsj.Sl.Wolfsh.)

G-P

82

85

 

167

G

 

Vereniging

Geleider

Hond

Disc.

A

B

C

Tot

Kw

Zuid-Holland-Zuid

M.T.B. Spaans

Sandor  ( M.H )

RH-P B

183

41

40

264

G